ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางซ้าย
ย้ายโหลดบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าเสนา อาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกขอให้ผู้ประกอบการ หจก. บริษัท ต่างๆวางแผนเตรียมการหากเกิดแรงดันไฟฟ้าตก
18/08/2562 08:00
18/08/2562 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สดายุ ประทุมปี
ลำดับดาวน์โหลด