ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด – หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

วันเสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณตั้งแต่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด – หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.

ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวันเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะเร่งปฏิบัติงานให้โดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที เพื่อความปลอดภัยอย่ากระทำการใด ๆ ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด อาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขอโปรดแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดทราบล่วงหน้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ 055-534-577

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว
08/02/2563 08:00
08/02/2563 16:00
กฟอ.แม่สอด
055-534-577
กิตตินันท์ จินะปัน
ลำดับดาวน์โหลด