ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
ดับกระแสไฟฟ้าในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.30 น. เพื่อปฏิบัติงานพาดสายและปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแก้ปัญหาแรงดันตก และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กระแสไฟฟ้า
1. บ้านทุ่งหลุก หมู่ 3 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2. บ้านทุ่งหลุก หมู่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3. บ้านท่าวังพร้าว หมู่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4. บ้านท่าตุ้ม(สันควงคำ) หมู่ 6 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11/08/2565 09:00
11/08/2565 12:30
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย