ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโปงชี ถึง บ้านด่านดู่(สุดไลน์) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ ชนิด SF.6 แทน Dis. Sw. รหัส DSA5S-10 จำนวน 1 ชุด
เปลี่ยนลูกถ้วย
ตัดริดรอนต้นไม้ไกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
12/09/2562 08:30
12/09/2562 16:30
กฟอ.ด่านซ้าย
0817990246
ธีระเดช มาสอน
ลำดับดาวน์โหลด