ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม. 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
29/04/2563 09:00
29/04/2563 16:00
กฟอ.เดิมบางนางบวช
035-578055,035-515998
สายชล จึงเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด