ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจอมทอง - จุดปลดแคล้มป์บ้านแม่หอย
- เปลี่ยนสายสายแรงสูง PIC เป็น SAC 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
20/09/2564 08:30
20/09/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด