ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านหนองไข่นก
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงสูง
04/02/2563 09:00
04/02/2563 17:00
กฟอ.ม่วงสามสิบ
081-7250134
กิตติเวช อู่ผลเจริญ