ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่7 ตำบลชายนา อำเภอเสนา
การไฟฟ้าอำเภอเสนามีความประสงค์จำดับกระไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลชายนา
20/08/2563 09:00
20/08/2563 11:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
0811787932
วัฒนา รอดขำ
ลำดับดาวน์โหลด