ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกวัดหนองสาหร่าย ถึง หน้าวัดหนองสาหร่าย
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายแนวเสาแรงสูง นางมณี สร้อยชมภู (บริเวณสามแยกวัดหนองสาหร่าย ถึง หน้าวัดหนองสาหร่าย)
20/05/2562 08:00
20/05/2562 18:00
กฟอ.ดอนเจดีย์
035-591-204
วีรพจน์ เรืองเดชอังกูร