ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่งกู่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขอุปกรณ์สายจำหน่ายชำรุด
21/05/2565 09:00
21/05/2565 10:30
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ