ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยก กม.18 - สถานีไฟฟ้าบ้านดอนมะลิ (ฝั่งขาล่องใต้)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่ง 115KV ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ หน้าตึกแถวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปทางหน้า บริษัทวงศ์บัณฑิต (ฝั่งขาล่องใต้) ถึงบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าพุนพิน 2 บ้านดอนมะลิ หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดปลายสายไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
19/08/2565 09:00
19/08/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
1129
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ