ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปล้อง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
ย้ายแนวระบบจำหน่าย ไลน์แยกบ้านหนองปล้อง
29/01/2562 09:00
29/01/2562 16:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ