ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แม่สอด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 บริเวณฝั่งซ้ายมือถนนแม่สอด – อุ้มผาง ตั้งแต่ จุดปลด DDE หน้าร้านธนพล ปุ๋ย - ยา ถึง สวิตซ์ใบมีด หน้าอนามัยเจดีย์โค๊ะ เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 13.00 น.

ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวันเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะเร่งปฏิบัติงานให้โดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที เพื่อความปลอดภัยอย่ากระทำการใด ๆ ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด อาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขอโปรดแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดทราบล่วงหน้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ 055-534-577

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว

24/01/2562 08:00
24/01/2562 13:00
กฟอ.แม่สอด
055534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด