ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตาด จากสามแยกบ้านตาดไปทางบ้านกกสะท้อน และ บ้านโนนมะเขือ บ้านกกสะท้อน บ้านโนนเดื่อ บ้านมอดินแดง ต.บ้านตาด
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
09/06/2564 09:00
09/06/2564 12:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด