ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังแดง ฝั่งตะวันตก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
12/07/2563 09:00
12/07/2563 16:00
กฟอ.วชิรบารมี
056-900076
ไพศาล เสนะจำนงค์
ลำดับดาวน์โหลด