ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองไผ่ หมู่5 ต.หมูม่น และบ.คำกุง หมู่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าแรงสูงและซ่อมแซมสายแรงสูงหย่อนยาน
13/07/2564 09:00
13/07/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด