ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวคลองบางน้ำจืด (ฝั่งคลอง) [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 kV
23/08/2563 08:00
23/08/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
034422818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด