ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมู่บ้านสัมมากร - ตลาดขะจาว
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/08/2564 09:00
04/08/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด