ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโรงบรีส หมู่ที่ 10 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำ
02/09/2563 08:30
02/09/2563 17:30
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด