ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านย่าสร้อย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิ์ภาพและความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
24/11/2564 09:00
24/11/2564 15:00
กฟจ.ชัยนาท
098-0099784
ชัยสิทธิ์ มีโต
ลำดับดาวน์โหลด