ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 หมู่ 8และ บ้านสันปู่สี หมู๋6
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
08/09/2563 08:30
08/09/2563 16:30
กฟอ.สอง
054-591765
เทวลักษณ์ ทานศรีชาติ
ลำดับดาวน์โหลด