ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสำราญ อ.บ้านแฮด (กฟอ.บ้านไผ่)
สับเปลี่ยนหม้อแปลง(เพิ่มขนาด)
18/02/2564 09:00
18/02/2564 12:00
กฟอ.บ้านไผ่
073-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด