ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS1หน้ารร.อนุบาลนันทวดี - DIS4 บ.ขอนยูงน้อย
ปักเสา 12.20 เมตร 40ต้น
05/06/2562 09:00
05/06/2562 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ