ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,2,3,6 ต.บ้านหลวง , ม.2,9,10 ต.สามตุ่ม , ม.1 ต.มารวิชัย , ม.6 ต.สามกอ , ม.9 ต.บางนมโค
ปักเสาแรงสูง เพื่อติดตั้งรีโครสเซอร์แทนดรอฟเอาท์SNA04F-03 วัดมารวิชัย
21/07/2564 09:00
21/07/2564 15:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด