ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยบ่อทอง(เขาใบไม้)
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณซอยบ่อทอง(เขาใบไม้)
21/10/2562 13:00
21/10/2562 14:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด