ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ประตูน้ำคลองเฆ้ถึงบ้านดอนพุทรา
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
16/01/2562 08:30
16/01/2562 16:30
กฟอ.บางเลน
034391125
ลออง มีจั่นเพชร