ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยวัดหมื่นปี,อู่สัมพันธ์ยนต์ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ย้ายแนวและปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/03/2563 09:00
29/03/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226
วีรวัฒน์ ปลั่งดี