ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ ชุมชนหลังธนาคารออมสิน ชุมชนศาลเจ้าปู่ย่าทั้งหมด และหมู่บ้านสุรพลทั้งหมด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
29/01/2562 13:00
29/01/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด