ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหนองขรี ถึง หน้ากองบิน7
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อย้ายอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข41 สายเอเชีย ช่วง หน้าการประปาส่วนภูมิภาค ทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 บ้านยางงาม หมู่บ้านบานเย็น บ้านดีหมี ถึง บริเวณหน้า กองบิน7 ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จึงขอแจ้งดับไฟฟ้าตามวันและเวลาข้างต้น หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายไฟฟ้าทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากมีฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ดังนั้นจึงห้ามผู้ใดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
25/04/2565 16:00
25/04/2565 17:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ