ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเมืองจังหมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 11
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/09/2564 09:00
28/09/2564 16:00
กฟจ.น่าน
054718120
พรเกษม วัฒนศิริ
ลำดับดาวน์โหลด