ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไทรโยง หมูที่ ๕ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาหม้อแปลง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านไทรโยง หมูที่ 5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
20/08/2563 09:00
20/08/2563 12:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก