ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 03
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
บ.นาเจริญ คุ้มโรงไม้
16/02/2564 09:00
16/02/2564 12:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
0896857178
วันณรงค์ ประเสริฐศรี
ลำดับดาวน์โหลด