ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหน้าเกาะ
งานก่อสร้างขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงทางหลวงบ้านหน้าเกาะ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง(เปลี่ยนเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรงเป็นเหล็กคอนเคเบิ้ลทางโค้ง)
07/02/2561 09:00
07/02/2561 12:00
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว