ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก อุปกรณ์ รหัส WPT 8S-601บ.หนองหว้าน้อยถึงต้น WPT 8S-601 บ้านหนองคูโคก
เพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสา 12 เมตร จำนวน 2 ต้น และ ปักเสา 12 เมตร ต้น DDE จำนวน 1 ต้น
29/03/2565 09:00
29/03/2565 16:30
กฟอ.วาปีปทุม
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ