ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโป่งปัด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และตัดต้นไม้คล่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
27/02/2563 08:00
27/02/2563 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ