ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเม็ก ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
15/01/2562 09:00
15/01/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 , 045-911214 , 1129
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 15-16 ม.ค.2562