ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพุเลียบ,บ้านท่าหวี,บ้านจันอุย ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายบริเวณบ้านท่าหวี ต.ลาดหญ้า
20/06/2562 09:00
20/06/2562 10:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ