ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านขะโย,บ้านตำแย,บ้านหนองเม็ก อำเภอพยุห์ ,บ้านหนองโสน,บ้านละเอาะ ,บ้านแวด ,บ้านเชือก ,บ้านขึ้เหล็ก อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอน้ำเกลี้ยง(บางส่วน) จังหวัดศรีสะเกษ
จะทำการดับไฟปฏิบัติงานเพื่อสับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงชำรุด บริเวณบ้านคูเมือง อำเภอพยุห์ ถึง บ้านทุ่งสว่าง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
16/06/2563 09:00
16/06/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 , 045911203-6 ต่อ 14460 , 14455
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์