ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสันขี้เบ้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เนื่องด้วยในวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.3๐ น. ถึง เวลา 16.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านสันขี้เบ้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ฉะนั้นตามวัน – เวลาดังกล่าว บริเวณ ที่อยู่อาศัย, สถานประกอบการ, กิจการหรือร้านค้าของท่าน จะไม่มีไฟฟ้าใช้ รวม 1 วัน
27/07/2565 08:30
27/07/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด