ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแก่งไทร ,กลุ่มวัดแก่งไทร , บ้านโพธิ์
ดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวเสาแรงสูงระบบจำหน่าย 22 เควี
30/01/2561 09:00
30/01/2561 15:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านคลองไทร