ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านหนองยายเอม หมู่บ้านหนองเป็ดหงษ์ หมู่บ้านเนินแก้ว หมู่บ้านไร่ยุบ
รื้อถอน และพาดสายแรงสูง
18/05/2565 08:30
18/05/2565 16:30
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-611004 ,032-611977,032-604280
วันชนะ กล่อมเกลี้ยง
ลำดับดาวน์โหลด