ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.กุมภวาปี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย
จุดไฟดับ จากบริเวณ ดิสส์ชั่วคราว บ้านคำแคน อ.ศรีธาตุ ถึงบ้านวังชัย ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี
25/01/2562 09:00
25/01/2562 16:30
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
042-334-545-6
พงษ์ศักดิ์ เกษมสุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟปฏิบัติงาน