ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วงจร1 สฟฟ.แหลมงอบ
ดับไฟปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงวงจร1 สฟฟ.แหลมงอบ บริเวณบ้านแหลมอวน ถึง บ้านคลองใหญ่
06/08/2564 08:30
06/08/2564 17:00
กฟจ.ตราด
0863971702
ฐิติพงศ์ วิจิตรสมบัติ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวงจร1แหลมงอบ