ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บ้านโซงเลง(คุ้มวัดโซงเลง) 2. ร.ร.บ้านโซงเลง 3. บ้านผักแว่น
แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.หนองม้า ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.หนองม้า เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟดับ
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
1. บ้านโซงเลง(คุ้มวัดโซงเลง)
2. ร.ร.บ้านโซงเลง
3. บ้านผักแว่น
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
17/11/2563 09:00
17/11/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ