ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนสะฝาง-โคกสวาท
เปลี่ยนสาย 50 ACSR เป็น 185 SAC
16/03/2563 09:00
16/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
084-0623483
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1105