ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงชุม-บ้านนาตะกรุด
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขต แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
17/12/2561 09:00
17/12/2561 12:00
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ