ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสร้างหิน ตำบลนาราชควาย
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านบ้านสร้างหิน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วครา
30/09/2563 08:00
30/09/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด