ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านชะแมบ-ทุ่งม่วง
ปฏิบัติงานปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ นายกวี อรุณรังษี

เริ่มดับไฟ 21/02/2561 09:00
สิ้นสุดดับไฟ 21/02/2561 17:00
ผู้ควบคุมงาน นายธนาพฤทธ์ บรรจง 081-982-6648
21/02/2561 09:00
21/02/2561 17:00
กฟอ.สอยดาว
0819826648
ศักดินนท์ ศักดิ์สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด