ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไชยวาน
สร้างต้น DDE ใหม่จำนวน 2 ต้น เพื่อรับทางโค้งแก้ไขปัญหาเสาเอน
15/02/2562 09:00
15/02/2562 16:00
กฟอ.หนองหาน
042-261178,042-261215 080-6114925
คมกฤษณ์ โทรัตน์