ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชียงเครือ บ้านดอนเชียงบาน ตำบลเชียงเครือ
ปักเสาแรงสูงขนาด 22เมตร งานก่อสร้างระบบสายส่ง115 เควี
31/07/2565 08:00
31/07/2565 17:00
กฟจ.สกลนคร
042972187
วิศรุท ทองมาศ
ลำดับดาวน์โหลด